Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1. Elke overeenkomst tussen partijen houdt de uitsluitende toepassing in van de Algemene Voorwaarden van de verkoper/hersteller,met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 2. Bestellingen, ook deze opgenomen door vertegenwoordigers of telefonisch, zijn pas definitief na orderbevestiging. Nieuwe bestellingen kunnen steeds door de verkoper worden geweigerd en, zelfs na orderbevestiging, tenietgaan, zo één of meerdere vorige order(s) niet op de vervaldag der factuur werd(en) betaald.

Artikel 3. De hersteller/verkoper behoudt zich evenwel het recht voor om werken en leveringen van de klant uit te voeren, ook al werden deze laatstgenoemde niet opgedragen, telkens zo de verkoper/hersteller n.a.v. de vordering der werken mocht vaststellen dat deze om mechanische of verkeerstechnische redenen noodzakelijk of aangewezen zijn.

Artikel 4. De levering of herstelling geschiedt af de exploitatiezetel van de verkoper/hersteller en geldt als aanvaarding. Terugzending van geleverde goederen kan slecht geschieden na uitdrukkelijke toestemming van de verkoper. In dat geval is steeds een bedrag van 10% van de waarde van de teruggezonden goederen verschuldigd met een minimum van 25 EUR administratiekosten.

Artikel 5. De genoemde levertermijn wordt slechts als aanduiding versterkt. De klant zal geen enkele vordering hebben uit welke hoofde ook, voor het geval de aangeduide levertermijn wordt overschreden, ongeacht wat hiervan de oorzaak is.

Artikel 6. Klachten dienen per aangetekend schrijven en duidelijk gemotiveerd binnen de acht dagen na levering van de goederen te worden overgemaakt.

Artikel 7. Elk aangevraagd werk/herstelling dient voorafgaandelijk door de klant, diens afgevaardigde of aangestelde voor akkoord ondertekend te worden.

Artikel 8. Bij het afhalen van het voertuig of onderdeel na herstelling dient de klant, diens afgevaardigde of aangestelde, de uitvoering van de aangevraagde werken na te zien, en de desbetreffende werkkaart voor akkoord af te tekenen.

Artikel 9. Tijdens de winterperiode wijst de hersteller/verkoper alle verantwoordelijkheid af in verband met vorstschade. Elke klant, diens afgevaardigde of aangestelde zal bij onderschrijving van deze herstellingsopdracht bevestigen dat de nodige voorzorgsmaatregelen werden genomen, waarbij hij de hersteller/verkoper van elke verantwoordelijkheid ontlast.

Artikel 10. Elke vertraging waardoor het voertuig buiten omloop blijft, geeft echter geen recht om de terugbetaling van gelijk welke kosten te eisen.

Artikel 11. Mogelijke garantiewerken worden aan de klant berekend en dienen onmiddellijk betaald te worden. Garanties worden slechts toegestaan na aanvaarding door de fabrikant en dienvolgens aan de klant terugbetaald. Bij garantiegevallen wordt stilstand van voertuigen en gevolgen van dien, evenals depannages, nooit vergoed.

Artikel 12. Alle proefritten geschieden op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de klant. De bestuurders en mecaniciens door ons ter beschikking gesteld aan de klant voor het op punt stellen, aanleren, herstellen en leveren van voertuigen, worden geacht de aangestelden te zijn van deze klant, en bijgevolg verantwoordelijk voor ongevallen die zouden veroorzaakt zijn hetzij aan derden, aan het voertuig, bestuurders of reizigers.

Artikel 13. De hersteller/verkoper wijst alle verantwoordelijkheid af voor verlies of diefstal van voorwerpen, die zich in of bij het voertuig bevinden.

Artikel 14. De hersteller/verkoper is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade aan de voertuigen die zich op onze terreinen bevinden. De voertuigen op onze terreinen zijn niet verzekerd tegen om het even welk risico wij zijn geenszins aansprakelijk voor een dergelijk risico.

Artikel 15. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bedongen, worden de herstellingen zonder waarborg uitgevoerd. Bij koetswerkherstellingenkunnen afwijkingen in tinten en vormen, geen aanleiding geven tot de verbreking noch schadeloosstelling en/of vergoeding. De hersteller/verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verborgen gebreken.

Artikel 16. De klant zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding voor plaatsgebruik verschuldigd zijn van 15 EUR per dag, plus BTW zo hij het voertuig zonder instructies op onze terreinen laat of hij binnen de drie dagen volgend op de beëindiging der werken het voertuig niet afhaalt.

Artikel 17. Facturen zijn contact betaalbaar op onze exploitatiezetel te Zwevegem. Ze geschiedt contant bij de levering, behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst. De verzending van de factuur geld als aanmaning tot haar betaling op de vastgestelde datum. Zo echter bij de levering, of in voorkomend geval op de overeengekomen vervaldag, niet of onvoldoende betaald werd, zal van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling het nog verschuldigde bedrag vermeerderd worden met een verwijlinterest volgens de wettelijke bepalingen. Dit impliceert meer en in het bijzonder dat de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 02-08-2002, en de hieruit voortvloeiende uitvoeringsbesluiten van toepassing zijn.

Artikel 18. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van de schuldvordering het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR zelfs bij toekenning van perioden van respijt. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlinteresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

Artikel 19. Voor alle betwistingen met onze firma zijn de rechtbanken van Kortrijk bevoegd. Wij behouden ons echter het recht voor een vordering in te leiden voor andere ter zake bevoegde rechtbanken.